หลักสูตรพื้นฐาน
หลักสูตรระดับปฐมวัย
     โรงเรียนเมธาพัฒน์ มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เน้นภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (IEP = Intensive English Program) เพื่อให้เด็กๆสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และเป็นธรรมชาติ 
 • ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน พร้อมกิจกรรมเสริม
 • บรรยากาศภายในห้องเรียนมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
 • เน้นการพัฒนาเด็ก โดยฝึกให้ใช้สื่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 แนว Montessori
จุดเด่นหลักสูตรระดับเตรียมอนุบาล
 • อายุ 2 ปีขึ้นไป (ต่ำกว่า 2 ปี มีการประเมินพัฒนาการก่อนเข้าเรียน)
 • ห้องเรียนประกอบไปด้วย คุณครูประจำชั้น 1 คน และพี่เลี้ยง 1 คน
 • เรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะการออกเสียง (Phonics) โดยครูชาวต่างชาติ 3 คาบ/สัปดาห์
 • เรียนรู้พื้นฐานภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์
 • จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม SOFT SKILLS โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการมีวินัยในตนเอง (Self Discipline)
 • จำนวนนักเรียน 10-15 คน/ห้อง
จุดเด่นหลักสูตรระดับอนุบาล 1
 • อายุ 3 ปี (ก่อนเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษา)
 • ห้องเรียนประกอบไปด้วย คุณครูประจำชั้น ครูไทย 1 คน, ครูต่างชาติ 1 คน และพี่เลี้ยง 1 คน
 • เรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะการออกเสียง (Phonics) โดยครูชาวต่างชาติ 3 คาบ/สัปดาห์
 • เรียนรู้พื้นฐานภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 • จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม SOFT SKILLS โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการมีวินัยในตนเอง (Self Discipline) และการเห็นคุณค่าในตัวเอง (Self Esteem)
 • จำนวนนักเรียน 20-24 คน/ห้อง
จุดเด่นหลักสูตรระดับอนุบาล 2
 • อายุ 4 ปี (ก่อนเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษา)
 • ห้องเรียนประกอบไปด้วย คุณครูประจำชั้น ครูไทย 1 คน และครูต่างชาติ 1 คน
 • เรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะการออกเสียง (Phonics) โดยครูชาวต่างชาติ 3 คาบ/สัปดาห์
 • เรียนรู้พื้นฐานภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม SOFT SKILLS โดยเน้นให้ผู้เรียน
 • เกิดการมีวินัยในตนเอง (Self Discipline)
 • การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem)
 • ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
 • จำนวนนักเรียน 20-24 คน/ห้อง
จุดเด่นหลักสูตรระดับอนุบาล 3
 • อายุ 5 ปี (ก่อนเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษา)
 • ห้องเรียนประกอบไปด้วย คุณครูประจำชั้น ครูไทย 1 คน และครูต่างชาติ 1 คน
 • เรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะการออกเสียง (Phonics) โดยครูชาวต่างชาติ 3 คาบ/สัปดาห์
 • เรียนรู้พื้นฐานภาษาจีน 2 คาบ/สัปดาห์
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม SOFT SKILLS โดยเน้นให้ผู้เรียน
 • เกิดการมีวินัยในตนเอง (Self Discipline)
 • การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem)
 • ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
 • การเล่าเรื่องราวต่างๆได้ด้วยตนเอง (Story Telling)
 • จำนวนนักเรียน 20-24 คน/ห้อง