คณะกรรมการอำนวยการ

(Board of Directors)
แม่นิด
อุบลนีย์ นุหัง (ครูนิด)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

person
ธันวาพิสิษฐ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (ครูเต่า)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย

(Kindergarten Department)
person
สุธารัตน์ อำนาคะ (ครูกุ๊กไก่)

กลุ่มงานกลยุทธ์ และแผนงานปฐมวัย

person
ลลิตา มะลิใหม่

กลุ่มงานกลยุทธ์ และแผนงานปฐมวัย

person
ฐิติพร บัวรัตน์

กลุ่มงานกลยุทธ์ และแผนงานปฐมวัย

person
พลอยปภัส ลีนามวงษ์ธนัน

กลุ่มงานพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัย

person
ชิดชญา โสภณธีระ

กลุ่มงานพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัย

person
ชุลีพร เขมรทอง

กลุ่มงานพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัย

person
วิภาวี ดอกขมิ้น

กลุ่มงานพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัย

person
รสสุคนธ์ อ่วมสิน

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
และวัดประเมินผลปฐมวัย

person
สินีนาถ ศรีสุรา

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
และวัดประเมินผลปฐมวัย

person
ฉวีวัลย์ คุณดารัมย์

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
และวัดประเมินผลปฐมวัย

person
สุวรา พสุรัตน์

กลุ่มงานกิจการนักเรียนปฐมวัย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(General Management Department)
person
ทัศนพล พนเสน

กลุ่มงานธุรการ เลขานุการ
และงานบุคคล

person
ณัฐวดี อินทร์จอหอ

กลุ่มงานธุรการ เลขานุการ
และงานบุคคล

person
ธีราลักษณ์ วัฒนสินศักดิ์

กลุ่มงานการเงิน บัญชี
และงบประมาณ

person
มาลินี สมัยกุล

กลุ่มงานการเงิน บัญชี
และงบประมาณ

person
สุธาทิพย์ ปุราชะโก

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ

person
ถวิน เรืองทองหลาง

กลุ่มงานอาคารสถานที่ พัสดุ
และครุภัณฑ์

person
กาญจนา ทองเพ็ชร

กลุ่มงานอาคารสถานที่ พัสดุ
และครุภัณฑ์

person
รุ่งนภา ตอมพุดซา

กลุ่มงานอาคารสถานที่ พัสดุ
และครุภัณฑ์

person
ยุพา ฤทธิ์พะเนาว์

กลุ่มงานอาคารสถานที่
พัสดุ และครุภัณฑ์

person
คนึงนิจ พลจันทึก

กลุ่มงานอาคารสถานที่
พัสดุ และครุภัณฑ์

person
Mr. Duncan Craig Palmer

กลุ่มงานอาคารสถานที่
พัสดุ และครุภัณฑ์

person
Mr. Leigh Stimpson

กลุ่มงานอาคารสถานที่
พัสดุ และครุภัณฑ์

person
Mr. Joe Phoenix

กลุ่มงานอาคารสถานที่
พัสดุ และครุภัณฑ์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร และสัมพันธ์ชุมชน

(Corporate Communication and Community Relations Department)
person
พัทธมน ต้นโพธิ์

กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร นโยบาย
แผนงาน และงานพัฒนาหลักสูตร

person
ปริวัฒน์ สีลาเสร็จ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

person
พิมพ์สุภา พญาจามีกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายวิชาการ

(Academic Department)
person
Mr. Edmar Jaranilla

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
จิรันธนิน ทรัพย์ล้านสกุล

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
Miss Faith Ledesma

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
Mr. John Jacob Everson

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
กชพร วัฒนสินธุ์

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
Miss Frency P.Almocera

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
Miss Elaine Mae A.Velasco

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
Mr. Nyasha Tevera

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
Mrs. Ma Josefa Cabalhin Jaranilla

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
Mr. Eleser Marx Tamayo

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
ฑิตตยาภรณ์ ร่มสบาย

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
ประนอม ศรีสังข์

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
สมลักษณ์ ขจรภพ

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
Mr. Edric Jalago

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
Miss Mary Ann Laoagan

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
ชยกฤต คีตวาณิชคุณ

กลุ่มงานสาระการเรียนรู้
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

person
Mr. Rossel Eleazar Austria

ศูนย์เมธาพัฒน์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

person
ศศิกาญจน์ ทองตระกูล

ศูนย์เมธาพัฒน์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

person
ปฏิภาณ เก่งกาจ

ศูนย์เมธาพัฒน์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

person
ดวงปณิตา เถยสูงเนิน

ศูนย์เมธาพัฒน์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

person
จิราวรรณ มาพะเนาว์

กลุ่มงานการรับนักเรียน
และทะเบียนนักเรียน

person
ศุภณัฐ ศุภรัตนพงศ์

กลุ่มงานวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้

person
นิกรานต์ แก้วมะดัน

กลุ่มงานวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้

person
Mr. Joseph Durado

ศูนย์เมธาพัฒน์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

person
นวลประภัสสร์ ทานประสิทธิ์

ศูนย์เมธาพัฒน์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

person
เพลินพิศ อยู่สำแดงกิจ

ศูนย์เมธาพัฒน์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

person
อัจฉรา กรใหม่

ศูนย์เมธาพัฒน์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ