บุคลากร
(Personnel)
กชพร วัฒนสินธุ์ (ครูนุช)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นิตยา โพธิ์พะเนา (ครูใหม่)
หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน
ศศิกาญจน์ ทองตระกูล (ครูสอง)
ครูประจำชั้นป.1 Paris
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
พันธ์ทิวา นากอก (ครูอ้อม)
ครูประจำชั้นป.1 Sydney
หัวหน้าสายชั้นป.1
ปัญญาพร สวนกิจ (ครูกุ๊ก ญ.)
ครูประจำชั้นป.2 Tokyo
หัวหน้าสายชั้นป.2
ณัฐชา บุบผามะโล (ครูแพร)
ครูประจำชั้น ป.2 Beijing
สุรภา ชาญณรงค์ (ครูแม่ติ๋ม)
ครูประจำชั้น ป.2 New Delhi
ประนอม ศรีสังข์ (ครูนา)
ครูประจำชั้น ป.2 Lisbon
ธันญรินทร์ แก่นโสม (ครูฝน)
ครูประจำชั้น ป.3 London
หัวหน้าสายชั้นป.3
ปฏิภาณ เก่งกาจ (ครูต้าร์)
ครูประจำชั้น ป.3 Berlin
นางอัจฉรา กรใหม่ (ครูแม่ไก่)
ครูประจำชั้น ป.3 Florida
สมลักษณ์ ขจรภพ (ครูแม่อิ๋ว)
ครูประจำชั้น ป.4 Vienna
หัวหน้ากลุ่มสาระพิเศษ
จิรันธนิน ทรัพย์ล้านสกุล (ครูเปิ้ล)
ครูประจำชั้น ป.4 Geneva
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นิกรานต์ แก้วมะดัน (ครูเหมียว)
ครูประจำชั้น ป.4 Helsinki
ชุลีพร เขมรทอง (เหล่าซือหมวย)
ครูประจำชั้น ป.4 Milan
นวลประภัสสร์ ทานประสิทธิ์ (ครูปิ่น)
ครูประจำชั้น ป.5 Athens
ราโชต ร่มสบาย (ครูอี๊ด)
ครูประจำชั้น ป.5 Moscow
อ้ายมาดา ศรีเชียงขวาง (ครูปี)
ครูประจำชั้น ป.5 Oslo
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ศุภณัฐ ศุภรัตนพงศ์ (ครูเบียร์)
ครูประจำชั้น ป.6 Oxford
หัวหน้าสายชั้นป.6 / หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ฑิตตยาภรณ์ ร่มสบาย (ครูอิ๋ว)
ครูประจำชั้น ป.6 Cambridge
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เพลินพิศ อยู่สำแดงกิจ (ครูแม่เพลิน)
ครูพิเศษ คณิตศาสตร์
ดวงปณิตา เถยสูงเนิน (ครูต้อย)
ครูพิเศษ ภาษาไทย
เฉลิมพันธ์ ทองหมื่นไวย์ (ครูแต๋ง)
ครูพิเศษ พลศึกษา
ถนอมชัย หล่อขูลู (ครูทอมมี่)
ครูพิเศษ พลศึกษา
ทักษ์ ไทยทะเล (ครูทักษ์)
ครูพิเศษ ศิลปะ
วิลัยรัตน์ ชาติชูพงศ์ (ครูตุ๊ก)
ครูพิเศษ สังคมฯ
พัทธมน ต้นโพธิ์ (เหล่าซือแพม)
ครูพิเศษ ภาษาจีน
ทัศนพล พนเสน (พี่จักร)
หัวหน้าฝ่ายงานอาคารและสถานที่
จิราวรรณ มาพะเนาว์ (ครูปู)
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
อุไรรัตน์ จันทร์ขุน (ฟิล์ม)
ธุรการห้องสมุด
มาลินี สมัยกุล (ใบชา)
การเงิน
สุธาทิพย์ ปุราชะโก (คิม)
บัญชี
ณัฐวดี อินทร์จอหอ (น้ำเชื่อม)
เลขานุการและธุรการ
พิมพ์สุภา พญาจามีกร (ดรีม)
กราฟิกดีไซน์
Mr. Edmar Jaranilla
Coordinator of Foreign Teachers
Mrs. Ma Josefa Cabalhin Jaranilla
English G.4 - G.6 Team Leader
Mr. Edric Jalago
Mathematics Team Leader
Mr. Leigh Stimpson
English Teacher
Miss. Faith Ledesma
English Teacher
Miss. Elaine Mae A. Velasco
English Teacher
Miss. Jannette M. Babaran
English Teacher
Mr. Rossel Eleazar Austria
English Teacher
Mr. Joseph Durado
Math Teacher
Mr. Eleser Marx Tamayo
Math Teacher
Miss. Mary Ann Laoagan
Math Teacher
Miss. Frenzy P. Almocera
Science Teacher
Mr. Joe Phoenix
ครูประจำชั้น ป.3 Florida
Mrs. Linden Calebag Accad
ครูประจำชั้น ป.4 Geneva
Mr. Jaylord Kean Servano
ครูประจำชั้น ป.3 London
Mr. Rhoksel John Montecillo Solis
ครูประจำชั้น ป.3 Berlin
Miss Carla Mae Go Amatong
ครูประจำชั้น ป.2 Lisbon
Miss Julienne Malaga Rodillas
ครูประจำชั้น ป.1 Sydney
ยุพา ฤทธิ์พะเนาว์ (พี่แพน)
ฝ่ายงานอาคารและสถานที่
รุ่งนภา ตอมพุดซา (พี่แม็ค)
ฝ่ายงานอาคารและสถานที่
กาญจนา ทองเพ็ชร (พี่แก้ว)
ฝ่ายงานอาคารและสถานที่
ทับทิม อำไพ (พี่ทิม)
ฝ่ายงานอาคารและสถานที่
นุชจรี คำโส
ฝ่ายงานอาคารและสถานที่