คณะกรรมการอำนวยการ
(Board of Directors)
อุบลนีย์ นุหัง (ครูนิด)
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พีระพงษ์ พรมโคตร (ครูเอฟ)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธันวาพิสิษฐ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (ครูเต่า)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน