หลักสูตรพื้นฐาน
หลักสูตรระดับประถมศึกษา
     โรงเรียนเมธาพัฒน์เป็นโรงเรียนสองภาษาต้นแบบที่ดีที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาโดยนักเรียนจะได้รับการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางวิชาการ และเสริมสร้างทักษะทางภาษาต่างประเทศควบคู่กันผ่าน “เมธาโมเดล”(Meta Model) ที่จะวางรากฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย(A=Attitude) คือการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานความสุขที่แท้จริง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวทันโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี(T=Technology)
     ซึ่ง“เมธาโมเดล” จะทำให้ผู้เรียนสามารถค้นพบตัวตนของตนเอง และบ่มเพาะความสามารถนั้นจนเชี่ยวชาญ(E=Expert) แต่ยังคงไว้ซึ่งการเรียนรู้ถึงการเป็นพลเมืองโลกที่ดีมีจิตใจแบ่งปัน และตระหนักรู้ในศีลธรรมอันดี(M=Moral)
MPS Intensive program
   เป็นโปรแกรมการเรียนทางเลือกสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะพื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
จุดเด่นของโปรแกรม
  • จำนวนนักเรียนไม่เกิน 24 คน/ห้อง
  • จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning อย่างแท้จริง
  • การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
  • การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Formative Assessment)
MPS INTERPLUS PROGRAM
  เป็นโปรแกรมพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความโดดเด่นทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในแบบฉบับเจ้าของภาษา
จุดเด่นของโปรแกรม
  • จำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน/ห้อง
  • จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning อย่างแท้จริง
  • การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ยกเว้น วิชาภาษาไทย
  • ครูประจำชั้น และครูผู้ช่วยประจำห้องเรียนเป็นชาวต่างชาติ
  • การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Formative Assessment)