ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ [หัวหน้างานวิชาการ]
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
วุฒิที่รับ ปริญญาตรีขึ้นไป
รายละเอียดงาน 1. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ
2. เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการ
3. ประสานงานกับฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการเพื่อให้งานของฝ่ายวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ
5. เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
6. ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
7. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน การสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
8. กำกับดูแลการจัดแผนการเรียนของนักเรียน และจัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการเรียน
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดอัตรากำลังครูให้เพียงพอกับแผนการเรียนการสอน ตามความถนัดและเป็นปัจจุบัน
10. แนะนำช่วยเหลือ หรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรียน
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน
2. เคยมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
5. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและความอดทน ทุ่มเท เสียสละ
วิธีการรับสมัครงาน 1. สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-6123005 [คุณเพ็ญประภา แสนสิ่ง/ฝ่ายบุคคล]
2. ส่งผ่านอีเมลล์ : P.saensing@metapaht.ac.th
3. สมัครผ่าน School Job
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน [หัวหน้างานกิจการนักเรียน]
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
วุฒิที่รับ ปริญญาตรีขึ้นไป
รายละเอียดงาน 1. วางแผนจัดทำโครงสร้างระบบการดำเนินการ แผนงานโครงการต่างๆ ของงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรรมต่างๆ ของโรงเรียน
3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานส่งเสริมกิจการนักเรียนตลอดปีการศึกษา
4.ประสานกับงานฝ่าย งานกลุ่มสาระ งานตามโครงสร้าง องค์กรภายนอก เพื่อหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบของการประชุม อบรม สัมมนา เข้าค่าย ทัศนศึกษา โครงการ โครงงาน หรือรูปแบบอื่นใด ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด มีทักษะชีวิตที่ดี มีความรู้ ความรักสามัคคีเป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือการศึกษาต่อ
5. ประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประเมินผลการดำเนินการจัดทำเป็นรายงานต่อโรงเรียนทุกกิจกรรม
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน
2. เคยมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
5. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและความอดทน ทุ่มเท เสียสละ
วิธีการรับสมัครงาน 1. สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-6123005 [คุณเพ็ญประภา แสนสิ่ง/ฝ่ายบุคคล]
2. ส่งผ่านอีเมลล์ : P.saensing@metapaht.ac.th
3. สมัครผ่าน School Job
ตำแหน่ง – ครูภาษาไทย
– ครูคณิตศาสตร์
– ครูวิทยาศาสตร์
– ครูภาษาอังกฤษ [ชาวต่างชาติ]
– ครูสังคมศึกษา
– ครูศิลปะ
– ครูพละศึกษา
จำนวนที่รับ ตามโครงสร้าง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
วุฒิที่รับ ปริญญาตรี
รายละเอียดงาน หน้าที่การสอน การวิเคราะห์หลักสูตรจากคำอธิบายรายวิชา การวางแผนการสอน การจัดทำแผนการสอน การจัดทำเอกสารประกอบการเรียน และผลิตสื่อการสอน การดำเนินการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศการสอน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาวิชาชีพครู
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน
2. เคยมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
5. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและความอดทน ทุ่มเท เสียสละ
6. มีใบประกอบวิชาชีพครูจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน 1. สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-6123005 [คุณเพ็ญประภา แสนสิ่ง/ฝ่ายบุคคล]
2. ส่งผ่านอีเมลล์ : P.saensing@metapaht.ac.th
3. สมัครผ่าน School Job
ตำแหน่ง – แม่บ้าน
จำนวนที่รับ ตามโครงสร้าง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
วุฒิที่รับ ม.3 – ม.6
รายละเอียดงาน 1. ดูแลความสะอาดจุดที่รับผิดชอบ ในโรงเรียนเมธาพัฒน์
2. จัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนและบุคลากร
3. แจ้งซ่อมรายการที่รับผิดชอบ
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ มีกิจกรรม
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เคยมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
3. มีจรรยาบรรณและความอดทน ทุ่มเท เสียสละ
วิธีการรับสมัครงาน 1. สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-6123005 [คุณเพ็ญประภา แสนสิ่ง/ฝ่ายบุคคล]
2. ส่งผ่านอีเมลล์ : P.saensing@metapaht.ac.th
3. สมัครผ่าน School Job
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จำนวนที่รับ ตามโครงสร้าง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
วุฒิที่รับ ม.3 – ม.6
รายละเอียดงาน 1. ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน
2. ดูแลเรื่องบุคคลเข้า-ออก ภายในโรงเรียน
3. ดูแลเรื่องการขนย้ายของเข้า-ออก ภายในโรงเรียน
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เคยมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
3. มีจรรยาบรรณและความอดทน ทุ่มเท เสียสละ
วิธีการรับสมัครงาน 1. สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-6123005 [คุณเพ็ญประภา แสนสิ่ง/ฝ่ายบุคคล]
2. ส่งผ่านอีเมลล์ : P.saensing@metapaht.ac.th
3. สมัครผ่าน School Job