ภารกิจ วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์
พัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะอันเป็นสากล เพื่อความมั่นใจที่จะก้าวสู่การเป็นพลเมืองดีของประเทศ และสังคมโลก
“สร้างสรรค์การศึกษา บนพื้นฐานของความสุข สู่โรงเรียนคุณภาพระดับสากล”